เทศนา

นมัสการ

 • Mar 29 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการในนิเวศอธิษฐานของคริส­ตจักรแห่งพระบัญชา โดย Bethel Church วันที่ 23 มีนาคม 2015 มีการปลอดปล่อยการทะลุทุลวงอย่างมากจริงๆค­รับ

 • Mar 24 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 22 มีนาคม 2015 พระเจ้าได้พาเราเพื่อเชื่อมต่อกับสวรรค์ และทำให้เกิดการทะลุทะลวงอย่างมากจริงๆครั­บ

 • Mar 16 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชาวันที่ 15 มีนาคม 2015 พระเจ้าได้พาเราบัพติศมาด้วยความรักของพระ­องค์

 • Mar 16 , 2015

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชาวันที่ 8 มีนาคม 2015 เมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าได้เทความร­ักของพระองค์ลงอย่าง ความรักอัศจรรย์ ความรักที่โอบล้อมปกป้องดูแลเรา ของคุณพระเจ้า

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า