ประชาสัมพันธ์

 • Jun 11 , 2016

  "Prophetic Ministry in Healing and Evangelism"

  "พันธกิจเผยพระวจนะเพื่อการรักษาและการประกาศ"

  เรียนรู้พร้อมภาคปฏิบัติ ที่จะนำการเผยพระวจนะเพื่อการรักษาและการประกาศไปยังผู้คนที่ต้องการ เพื่อได้เห็นพระเจ้านำการรื้อฟื้นและการรักษาที่สมบูรณ์มายังทุกคน     

  วิทยากรโดย :  Ryan Aitken   จากพันธกิจ  Bethel Healing Rooms in Redding, CA

  กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ที่  10  กรกฏาคม 2016    

 • Jun 09 , 2016

  ค่ายพบพระพักตร์  2016  หัวข้อ  “DELIVERANCE to Destiny“

  การปลดปล่อยเพื่อก้าวสู่เป้าประสงค์

  วิทยากรโดย : ดร.โรเบิร์ต และ ดร.ลินดา ไฮด์เล่อร์ 

  อิสราเอลถูกนำออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ ได้เข้ามาอาศัยในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แทนที่เขาจะมีเสรีภาพ มีอำนาจ และรับพรจากแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ เขากลับเป็นทาสไม่ได้รับพระพรที่มาจากแผ่นดิน และมีความทุกข์ยิ่งนัก ผู้ที่มีอำนาจเหนือเขากลับเป็นผู้รับผลิตผลมากมายของแผ่นดิน (เนหะมีย์  9:36-37)

  พระเจ้าได้นำเราออกจากการเป็นทาสอยู่ใต้การปกครองของมาร    เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์แล้ว   เราจึงมีเสรีภาพหลุดจากคำแช่งสาป เข้าสู่พระพรและชีวิตที่บริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์

  วันนี้ชีวิตเราเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลหรือไม่ ?

  มีความบาปใด สิ่งขวางกั้นอะไรที่ให้พื้นที่กับศัตรูเหนี่ยวรั้งและถ่วงคุณไว้ จึงทำให้คุณยังไม่มีเสรีภาพ ที่จะรับเอาความบริบูรณ์ในพระเยซูผู้ได้จ่ายราคาเพื่อคุณแล้วนั้น

เทศนา

 • Jun 08 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ยกหนี้

  รับชมผ่าน QR code

 • Jun 01 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ใครมีหูจงฟังเถิด

  รับชมผ่าน QR Code

 • May 22 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก Ps. Mel Tari เรื่อง บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

  รับชมผ่าน QR Code

   

นมัสการ

 • Jun 19 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 มิถุนายน 2016 พระเจ้าแห่งชัยชนะเสด็จมาเพื่อทำลายกำแพงและป้อมปราการ เพื่อเราทุกคนจะได้รับชัยชนะร่วมกับพระองค์

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Jun 12 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 12 มิถุนายน 2016 เมื่อพระเจ้าเปิดเผยความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชาติให้พวกเราได้สัมผัสกันอย่างเต็มล้น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jun 05 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศของการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 มิถุนายน 2016

  รับชมผ่าน QR Code

 • May 29 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2016 พระเจ้าผู้เป็นน้ำแห่งชีวิต เสด็จมาเพื่อให้ผู้ที่หิวกระหายได้ชิม และได้อิ่มบริบรูณ์

  รับชมผ่าน QR Code

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ